B

Uit WIKIvarium
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Naam Omschrijving
Basale hulpverlening (BLS) Hulpverlening om vitale functies van slachtoffers te bewaken en zonnodig te ondersteunen.
Bedrijfshulpverlening Bedrijfshulpverlening (BHV) betreft het planmatig, snel en effectief bestrijden van incidenten en calamiteiten en het beperken van de gevolgen daarvan.
Behandelcentrum Een plaats waar lichtgewonde slachtoffers van een ongeval/ramp, die niet in een ziekenhuis opgenomen hoeven worden, bijeengebracht worden voor een medische behandeling.
Beheergroep RBP Een groep die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de overheidshulpdiensten, het bedrijf en de betreffende gemeente(n). De beheergroep is o.a. verantwoordelijk voor het beheer van het Rampenbestrijdingsplan (RBP) en speelt een toezichthoudende rol bij de evaluatie van rampen en –oefeningen.
Beleidscentrum De plaats waar een beleidsteam functioneert.
Beleidsteam Een orgaan waarbinnen, onder voorzitterschap van de (coördinerend) burgemeester, besluitvorming, beleidsbepaling en beleidscoördinatie plaatsvindt.
Beperking Een verzamelnaam voor een groot aantal functiebeperkingen die onder de bevolking van elk land ter wereld voorkomen (resolutie 48/96 van de VN, 1994).
Berichtencentrum Het centrum dat zich bezighoudt met de verwerking van alle inkomende en uitgaande berichten.
Besmetting

De situatie, waarin de bevolking of haar omgeving is getroffen door een infectieziekte, een besmettelijke ziekte of een epidemie. Maar ook de neerslag en/of absorptie van radioactief materiaal, biologische of chemische (strijd)middelen of andere (industriële) chemische producten op en door personen, dieren, gebouwen, terreinen, materieel en voedingsmiddelen, kunnen een besmetting tot gevolg hebben.

Bestuurlijke organisatie (Doorgaans) het gedeelte van de leidingstructuur op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau: bestuurders en hun staven waaronder de gemeente Rampenstaf.
Beveiligen Het toepassen van (een systeem van) maatregelen die (dat) personen of objecten moet beschermen tegen interne en externe schadelijke invloeden.
Beveiliger Iemand die zelfstandig of in dienst van een beveiligingsonderneming een beschermende functie uitoefent mbt personen, gebouwen of goederen.
Beveiliging Met beveiliging wordt uitgedrukt de actie op zich, maar tevens degene die (manbeveiliging) of hetgeen dat (elektronische beveiliging) beveiligt.
Bevoegd gezag

Al naar gelang de van toepassing zijnde wettelijke bepaling de burgemeester, de voorzitter van de regionale brandweer, de Commissaris der Koningin, de minister van Binnenlandse Zaken.

Bevolkingsprobleem Het incident en haar effecten veroorzaken schade voor de gezondheid van de bevolking, voor het milieu en aan materieel.
Bewustzijn Inzicht in een bepaalde situatie (bijvoorbeeld een dreiging) en weten wat met dat inzicht te doen (Kennen en kunnen).
Bijstand Mogelijke aanvulling van buiten de eigen dienst, aangevraagd door het bevoegd gezag.
Binnengrens Begrenzing van het hulpverleningsgebied, waarbij alleen de bij het incident of de rampenbestrijding betrokken diensten aanwezig mogen zijn.
Brand Brand is het chemische proces waarbij een brandbare stof zich verbindt met zuurstof en daarbij met vuurverschijnselen (vlamontwikkeling) warmte afgeeft.
Brandkast Brand- en inbraakwerende kast, geschikt voor het bergen van waarden.
Brandveiligheid Situatie met een acceptabel en vooraf bepaald risico gericht op het uitbreken van brand en de gevolgen hiervan (schade, brandoverslag, slachtoffers), die ook door betrokkenen als veilig wordt ervaren.
Brandweercompagnie

Samenstelling van diverse brandweerpelotons.

Briefing Een bijeenkomst ter instructie van het personeel.
Bron en effectbestrijding Alle (acuut) te verrichten activiteiten, ter directe bestrijding en stabilisatie van een incident en het terugdringen van gevaar.
Buitengewone omstandigheden Oorlog, oorlogsgevaar of een ramp in vredestijd, van zodanige omvang dat voor de bestrijding van de ramp de normale bevoegdheden niet voldoende zijn.
Buitengrens De uiterste begrenzing van het terrein waarbinnen de Leider Commando Plaats Incident zijn bevoegdheden uitoefent.
Bureau GHOR/ Bureau RGF Het bureau waar de Regionaal Geneeskundig Functionaris en zijn medewerkers zijn gevestigd.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ