C

Uit WIKIvarium
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Naam Omschrijving

Calamiteit

Een zwaar ongeval of niet-ongeval met grote materiële schade waarbij een gecoördineerde inzet van meerdere parate en niet-parate diensten en eventueel andere maatschappelijke organisaties vereist is. De gevolgen en uitstralingseffecten hiervan zijn (of lijken) beheersbaar, en stabilisatie is (of lijkt) binnen redelijke tijd haalbaar, maar hierbij wordt escalatie niet uitgesloten. Ook genoemd: "grootschalig incident", "niet-ramp", "bijna-ramp", "dreigende ramp".

Calamiteitbestrijdingsplan Het samenstellen van maatregelen die voorbereid zijn, voor het geval zich een calamiteit voordoet die naar plaats, aard en gevolgen voorspelbaar is. Met ‘plaats’ wordt niet slechts één gebied bedoeld, maar ook een object of een traject (spoorweg, weg).
Calamiteitenplan Een Rampenplan of Crisisplan.
Camerabeveiliging Het middels camera’s waarnemen van bedreigende situaties of anderszins.
Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Het bureau dat gegevens verzamelt omtrent doden, gewonden, vermisten en verplaatste personen Bovendien registreert het bureau deze gegevens en op aanwijzingen van het bevoegd gezag worden ze aan belanghebbenden verstrekt.
Centraal Registratiebureau Afhandeling Schade (CRAS) Een taakgroep van schade-experts die zich door actief en passief informatie vergaren richt op het verkrijgen van een totaaloverzicht van ontstane schade.

Centrale Post Ambulancevervoer (CPA)

De organisatie die zich bezighoudt met de coördinatie van het ambulancevervoer binnen een bepaalde regio.

Chapelle Ardente De plaats waar de overleden slachtoffers van een ramp worden opgebaard (rouwkapel).
Chronische ziekten Een chronische ziekte duurt langer dan drie maanden en heeft ernstige invloed op de levenskwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan: Cara, diabetes, artrose en kanker. Zie ook: Chronisch zieken.

Commandant Rampterrein (CORT)

De commandant die onder het opperbevel van de burgemeester op het rampterrein leiding geeft aan operationele eenheden.

Commandant van Dienst

De functionaris die verantwoordelijk is voor de leiding over de brandweer-inzet ter plaatse en de afstemming hiervan op de overige hulpverlening.

Commando Plaats Incident (CoPI) De leider CoPI met zijn operationele staf, bestaande uit minimaal de officieren van de operationele diensten.
Commandopost Plaats van waaruit de inzet wordt geleid bij een grootschalig optreden.

Commandostructuur

De leidingstructuur van de rampenbestrijdingsorganisatie op uitvoerend niveau, de operationeel gerichte leidingstructuur van een bepaalde dienst, van militaire eenheden of anderszins.

Conditionele beperking Mensen die onvoldoende energie en uithoudingsvermogen hebben om bij een calamiteit adequaat actie te ondernemen, bijvoorbeeld mensen met een chronische longziekte of hart- en vaatziekten.
Coördinatiecentrum Gemeentelijke Diensten Het centrum waar het lokale uitvoeringsbeleid wordt afgestemd. Uitvoering vindt plaats in de gemeentelijke Actiecentra.
Coördinatieteam Plaats Incident (CTPI) Een team van de hoogst in rang aanwezige leidinggevende van de parate hulpverleningsdiensten op de plaats van de crisis met betrekking tot de coördinatie van de hulpverlening.
Coördinator Gewondenvervoer (CGV) Een functionaris van de CPA die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de gewondenafvoer en het ambulanceverkeer ter plaatse.
Coördinerend burgemeester

Een van de vooraf aangewezen burgemeesters, die zorgt voor intergemeentelijke afstemming bij rampen met een bovenlokaal karakter. Bovendien ondersteunt hij de betrokken burgemeesters als opgeleid adviseur en is hij voorzitter van het Regionaal Beleidsteam.

Coördinerend gemeentesecretaris

Een van de vooraf aangewezen gemeentesecretarissen, die zitting heeft in het Regionaal Beleidsteam.

Criminaliteit Misdadigheid of het niveau van misdadigheid.
Criminaliteitsrisico Het risico met enige vorm van criminaliteit in aanraking te komen.
Crisis Een ernstige verstoring van de basisstructuren dan wel aantasting van fundamentele waarden en normen van het maatschappelijk systeem.
Crisisbeheersing Het geheel van maatregelen en voorzieningen die de (gemeentelijke) overheid treft in samenwerking met andere organisaties. Hierbij is het oog gericht op (acute) noodsituaties en buitengewone omstandigheden ter waarborging van de algemene veiligheid, en het beperken of tegengaan van maatschappelijk ongewenste effecten.
Crisismanagement Het geheel van beheersingsacties dat samenhangend en effectief verloopt, doordat voor een projectmatige aanpak d.m.v. een Crisisplan is gekozen.
Crisisplan Planmatige opzet van de activiteiten en organisatie van de crisisbestrijding. De Wet Veiligheidsregio's stelt eisen aan de crisisorganisatie, zoals die vorm moet krijgen in de veiligheidsregio’s. De wet en de eerdere bevindingen van het Landelijk Beraad Crisisbeheersing hebben geleid tot het ontwikkelen van een Referentiekader Regionaal Crisisplan. Daarbij is gebruik gemaakt van algemeen geldende organisatietheorieën en -modellen.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ