D

Uit WIKIvarium
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Naam Omschrijving
Debriefing Bijeenkomst ter nabespreking en evaluatie van de inzet.
Deelplannen

Uitwerking van de processen, door toevoeging van procesbeschrijvingen en activiteitenschema's. Zie ook draaiboek.

Deelproces Een combinatie van samenhangende activiteiten, die naar aard en intensiteit afhankelijk kunnen zijn van het soort incident/calamiteit.
Delegeren

Overdragen van eigen bevoegdheden aan een ander orgaan dat deze bevoegdheden op eigen gezag en onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent.

Distributieplaats

De plaats waar allerlei goederen veilig buiten het hulpverleningsgebied kunnen worden bezorgd. O.a. de haakarmvoertuigen bezorgen de goederen in het inzetgebied van de eenheden.

Draaiboek Een (inter)gemeentelijk ook wel per regionale dienst uitgewerkte instructie met dienstvoorschriften, waarin gedetailleerd is aangegeven welke maatregelen in geval van een (dreigende) ramp of zwaar ongeval worden getroffen, onder meer betreffende: alarmering, advisering, taak en inzet van personeel en materieel van de eigen dienst en bijstandsverlenende organisaties en instanties. Het betreft een nadere uitwerking van de deelplannen.
Driehoek, beheers-

De korpsbeheerder en de hoofdofficier van justitie overleggen regelmatig tezamen met de korpschef over het beheer van het regionale politiekorps.

Driehoek, districtelijke

De burgemeester en de officier van justitie overleggen regelmatig tezamen met het hoofd van het territoriale onderdeel van het regionale politiekorps (= district) over de taakuitvoering van de politie.

Driehoek, gezags-

Indien de politie in een gemeente optreedt ter handhaving van de openbare orde en ter uitvoering van de hulpverleningstaak, staat zij onder gezag van de burgemeester. Indien de politie optreedt ter strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, dan wel taken verricht ten dienste van de justitie, staat zij, tenzij in enige wet anders is bepaald, onder gezag van officier van justitie. Afstemming vindt plaats in het driehoeksoverleg tussen de burgemeester(s), de (hoofd)officier van justitie en de korpschef van politie of een door hem daartoe gemandateerde districtchef. Zie ook Vijfhoek.

Driehoek, lokale

Het overleg tussen de burgemeester, een (gebieds)officier van justitie en de lokale politiechef handelt over de afstemming en aansturing of bijsturing van algemeen praktische zaken betreffende politiezaken.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ