G

Uit WIKIvarium
Versie door Admin (overleg | bijdragen) op 5 jan 2011 om 00:59
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Naam Omschrijving
Gebruiksbesluit

Besluit brandveilig gebruik bouwwerken.

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Uitwerking van het opschalingproces in coördinatiealarmfasen. Elk coördinatiealarm heeft zijn eigen kenmerken, die gebaseerd zijn op de bijbehorende taken, bevoegdheden of verantwoordelijkheden.

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) De intergemeentelijke gezondheidsdienst die uitvoert wat de gemeente is opgedragen op het gebied van de volksgezondheid.
Gemeenschappelijke Meldkamer De centrale waar alle hulpaanvragen binnenkomen (meestal telefonisch) en van waaruit de ambulancezorg, de directe hulpverlening van de politie en de repressieve brandweerzorg wordt geregeld door middel van mobilofoonnetwerk, telefoon etc.
Gemeenschappelijke Regeling Regeling, vastgelegde afspraken tussen bestuursorganen om bepaalde zaken te regelen.

Gemeentelijk actiecentrum (GAC)

De plaats van waaruit de gemeente de eigen bijdrage aan de rampenbestrijding regelt. Het GAC houdt zich bezig met de gecoördineerde uitvoering van de gemeentelijk processen onder leiding van de regionale procesverantwoordelijke in het RCC (Regionaal Coördinatie Centrum).

Gemeentelijk beleidscentrum

Locatie waar het gemeentelijk beleidsteam gevestigd is en kan beschikken over de benodigde infrastructuur.

Gemeentelijk beleidsTeam (GBT)

Orgaan waarbinnen, onder voorzitterschap van de burgemeester, besluitvorming, beleidsbepaling en beleidscoördinatie plaatsvindt.

Gemeentelijke Rampenstaf

Orgaan binnen de gemeente bestaande uit het beleidsteam, het managementteam plus de ondersteuning ten tijde van een calamiteit of ramp onder leiding van de burgemeester.

Geneeskundig potentieel

Verzamelterm voor ambulancehulpverlening, traumateams, SIGMA, geneeskundige groepen en andere vormen van geneeskundige bijstand.

Geneeskundige combinatie

Een samenwerkingsverband van twee ambulanceteams, een traumateam en een sigma-team. De geneeskundige combinatie vormt een organisatorische eenheid onder eenhoofdige leiding van een toegevoegd Medisch Leider.

Geneeskundige hulpverlening 1) Geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing door daartoe aangesteld personeel, als onderdeel van een gecoordineerde inzet van de diensten en organisaties van verschillende disciplines, door tussenkomst van de meldkamer. 2) Het in georganiseerd verband verrichten van gewondenzorg vanaf de vindplaats tot het moment waarop de behandeling door een ziekenhuis of de eerstelijns gezondheidszorg wordt overgenomen.
Geneeskundige hulpverleningsketen De keten van samenhangende en georganiseerde reddingen, medische en paramedische handelingen, vanaf het opsporen van de gewonden, tot het moment dat verdere behandeling in een ziekenhuis niet meer nodig is.
Gewondenkaart

Een kaart waarop zo spoedig mogelijk de persoonlijke en medische registratie plaatsvindt en die steeds bij het slachtoffer blijft.

Gewondennest

Een eerste verzamelpunt van gewonde slachtoffers in het rampterrein. In een gewondennest worden ten minste de volgende taken verricht: de eerste hulp dan wel de aanvullende eerste hulp aan gewonden; het opvangen van ambulante gewonden en het verwijzen daarvan naar de verzamelplaats gewonden; het invullen van de gewondenkaarten.

Gewondenspreidingsplan

Een plan waarin de spreiding van een groot aantal gewonden over ziekenhuizen wordt voorbereid en waarin wordt uitgegaan van de medische behandelcapaciteit van de betrokken ziekenhuizen.

GHOR

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ