O

Uit WIKIvarium
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Naam Omschrijving
Objectieve veiligheid Het meten van veiligheid met een vooraf ingestelde eenheid en schaal.
Officier van Dienst Brandweer (OvD-B)

De functionaris die ter plaatse de leiding heeft over de brandweerinzet en daarnaast verantwoordelijk is voor de afstemming hiervan op de overige hulpverlening.

Officier van Dienst Geneeskundig (OvD-G)

De functionaris die ter plaatse de leiding heeft over de geneeskundige hulpverlening (GHOR) en daarnaast verantwoordelijk is voor de afstemming hiervan op de overige hulpverlening.

Officier van Dienst Politie (OvD-P)

De functionaris die ter plaatse de leiding heeft over de inzet van de politie en daarnaast verantwoordelijk is voor de afstemming hiervan op de overige hulpverlening.

Ondersteuning

Het geheel van secretariële, logistieke en verbindingstechnische voorzieningen, met als doel een staf of een beleidsteam te laten functioneren.

Ondersteuningsgebied Het deel van het rampterrein dat nodig is om hulpverlening te bieden.
Ontruiming

Het voor korte duur moeten verlaten van een verblijfplaats. Een en ander op advies van de Bedrijfshulpverlening (BHV) of Brandweer en politie. Een voorwaarde daarbij is dat zij de ontruiming in goede banen moeten kunnen leiden (vergelijk: evacuatie).

Ontruimingsplan In een ontruimingsplan staan afspraken en gegevens die van belang zijn bij het ontruimen van een gebouw. Zie ook Uitgankelijkheid
Operatien Het vertalen van beleidsbeslissingen in samenhangende opdrachten ten behoeve van de uitvoering.
Operationeel Basisplan (OBP) Een geordende verzameling operationele gegevens van alle bij de rampenbestrijding betrokken diensten in een gemeente of regio.
Operationeel Team, Regionaal Een team van vertegenwoordigers van de betrokken diensten/organisaties in de regionale rampenstaf. Dit operationeel team staat onder leiding van de Leider OT en bevordert een gecoördineerde uitvoering van de rampenbestrijding.
Operationeel Centrum Een locatie waar onder leiding van de operationeel leider de uitvoeringscoordinerende functie van een gemeentelijke rampenstaf wordt uitgeoefend.
Operationeel Leider

De functionaris die is aangewezen om de operationele leiding uit te oefenen in het ROT (Regionaal Operationeel Team). Hij adviseert de (coördinerend bestuurder) burgemeester in het beleidsteam over operationele aangelegenheden. Beleidsbeslissingen vertaalt hij binnen het ROT in operationele opdrachten en hij coördineert de uitvoering daarvan.

Operationele leiding

De bevoegdheid om in opdracht van de burgemeester bindende aanwijzingen te geven aan commandanten/hoofden van de bij de rampbestrijding samenwerkende zelfstandige diensten. Daarbij mag niet in de bevoegdheden van de commandanten/hoofden van de diensten aangaande de wijze van uitvoeren van de taken worden getreden.

Opperbevel Opperbevel duidt op twee samenhangende noties: enerzijds op de politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid, anderzijds op de zeggenschap over ieder die aan de (ramp)bestrijding deelneemt, in het bijzonder met oog op een goede coördinatie.

Opschalen

Het veranderingsproces tijdens een ramp van het functioneren van het bestuur, de parate diensten en de gemeente, vanuit de dagelijkse situatie naar één regionale organisatievorm waarmee een ramp multidisciplinair wordt bestreden. Opschaling is uitgewerkt in coördinatie-alarmfasen: de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP).

Opstapplaatsen

Deze zijn zowel via land als water te bereiken. Personeel en/of materiaal kan daar opstappen of overgezet worden. Daarnaast kunnen ook slachtoffers behandeld en indien nodig vervoerd worden. De politie, GHOR en Brandweer kunnen hun eigen benamingen behouden.

Opvangcentrum De plaats waar niet-gewonden en behandelde lichtgewonden worden ondergebracht in afwachting van de mogelijkheid tot terugkeer naar de eigen woongelegenheid of onderbrenging elders.
Opvangplaats Een plaats nabij het inzetgebied, welke dient als opvangplaats voor het geval de eenheden niet direct na aankomst ingezet kunnen of hoeven te worden.
Ordeverstoring Een gebeurtenis, meestal veroorzaakt door een groep mensen, welke de dagelijkse orde verstoord door schade te veroorzaken en andere mensen in gevaar te brengen.
Outbreak Een plotseling optredende verzameling van ziektegevallen, waarbij het aantal ziektegevallen in een omschreven periode bij de desbetreffende groep mensen hoger is dan normaal. Belangrijke kenmerken zijn het acute en onverwachte ontstaan en de tijdsdruk bij het analyseren en bestrijden ervan.
Overstroming Wanneer een gebied ongewenst onder water komt te staan door bijvoorbeeld springvloed of veel regenval.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ