P

Uit WIKIvarium
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Naam Omschrijving
Pandemie

Een pandemie (uit het Grieks: παν betekent alle, δεμος betekent mensen/volk) is een epidemie op wereldwijde schaal.

Paniek Wanneer iemand door plotselinge hevige angst controle over zichzelf verliest.
Parate diensten / niet-parate diensten

Parate diensten zijn de hulpverleningsorganisaties van de politie, de Koninklijke Marechaussee (met name op Schiphol), de brandweer en de GHOR/RAV die volledig op hulpverlening bij ongevallen, rampen en crisis zijn gericht en gedurende 24 uur paraat zijn. Niet-parate diensten zijn gemeentelijke diensten en sectoren die een aanvullende of ondersteunde hulp bieden en slechts op onderdelen 24 uur paraat zijn (door middel van wachtdiensten en weekeinddiensten).

Perscentrum De plaats waar onder verantwoordelijkheid van het bevoegde gezag informatie wordt verstrekt aan de publiciteitsmedia.
Persoonlijke veiligheid De bescherming of het zich beschermd voelen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door of dreigt van de kant van menselijk handelen in de ‘eigen ruimte’.
Persoonlijk VeiligheidsPlan Het PVP is een individueel plan dat tot doel heeft om verminderd zelfredzame burgers in staat te stellen om zichzelf en hun directe omgeving beter voor te bereiden op noodsituaties, om noodsituaties zoveel als mogelijk te voorkomen, om zelfredzamer te zijn bij noodsituaties en om de overlevingskansen na noodsituaties te vergroten. Zie onder Persoonlijke veiligheid
Preparatie De voorbereiding op de acute bestrijding van ongevallen en rampen.
Preventie Geheel van maatregelen gericht op het zo klein mogelijk houden van risico’s en de gevolgen van eventuele ongevallen te beperken.
Preventieve maatregelen Maatregelen gericht op het beperken van de kans dat een schadelijke gebeurtenis zich zal voordoen.
Pro-actie Het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid en het voorkomen van het ontstaan ervan.
Proces(beschrijving) Een combinatie of aaneenschakeling van hulpverlenings- en/of rampbestrijdingsactiviteiten, die naar aard en intensiteit afhankelijk zijn van het ramptype.
Procesverantwoordelijkheid De verantwoordelijkheid van een diensthoofd/commandant voor de door zijn dienst/organisatie voor te bereiden en uit te voeren hulpverlenings- of rampbestrijdingsactiviteiten.
Provinciaal Coördinatie Centrum

De plaats waar de Commissaris van de Koningin en zijn provinciale rampenstaf zijn gevestigd.

Provinciaal Coördinatie Plan

In dit plan is vastgelegd hoe de Commissaris van de Koningin inhoud en uitvoering geeft aan de Wrzo.

Provinciale Rampenstaf

Het door de Commissaris van de Koningin samengesteld orgaan dat hem bijstaat bij zijn coördinerende, hulpverlenende en regelende taak in de rampenbestrijding.

Projectteam Nafase [PM gemeenten moeten dit eventueel zelf invullen, afhankelijk van gemeentelijke organisatie] Het projectteam draagt zorg voor de implementatie van de besluiten van de stuurgroep nafase en bewaakt de samenhang tussen de afzonderlijke projecten van de nazorg. Waar nodig bevordert het team onderlinge afstemming tussen deze projecten. Het projectteam draagt tevens zorg voor de externe afstemming met andere organisaties en de afstemming met de reguliere niet aan de crisis gerelateerde gemeentelijke processen en gemeentelijke dienstverlening. Een door de Stuurgroep/BT aan te wijzen projectdirecteur nafase, wordt de voorzitter van dit projectteam. Het projectteam bestaat verder uit de projectleiders van de verschillende processen die in het kader van de nazorg in gang worden gezet.
Projectgroepen Nafase [Idem projectteam nafase] Onder aansturing van het Projectteam Nafase worden projectgroepen per taak/aandachtsgebied aangesteld, waarbij vooralsnog de volgende projecten van de nazorg onderscheiden worden, te weten:
Psychische beperking Psychische aandoening zoals ADHD, schizofrenie of autisme die iemand op verschillende vlakken beperkt in het dagelijks leven.
Psycho Sociaal Opvangteam (PSOT)

Een team met een vaste samenstelling van psychosociale hulpverleners van GGD, RIAGG, Slachtofferhulp, Rode Kruis, Leger des Heils en Algemeen Maatschappelijk Werk, dat in de opvangfase van een calamiteit aan slachtoffers en hulpverleners psychosociale hulp en begeleiding biedt in een Opvang- en Verzorgingscentrum en, indien gewenst, ook in ziekenhuizen en bij het informatiepunt van het CRIB.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ