Persoonlijk VeiligheidsPlan

Uit WIKIvarium
(Doorverwezen vanaf Persoonlijk veiligheidsplan)
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Het Persoonlijk VeiligheidsPlan (PVP)

Elke dag gebeuren er overal kleine en grote ongelukken. Niet alleen thuis, maar ook op straat en op het werk. De vlam slaat in de pan en er breekt brand uit. Of de stroom valt uit in de hele wijk. Of er is een overstroming en men moet het pand verlaten. Zo'n situatie kan voor iedereen grote gevolgen hebben; voor mensen die minder zelfredzaam zijn vanwege een beperking kan dit extra problemen met zich mee brengen. Dan kan een klein incident een grote ramp worden. Daarom is het goed zich bewust te zijn van de risico’s die men loopt en zich te beraden hoe de zelfredzaamheid kan worden vergroot. Zeker nu anno 2010 de wet op de Veiligheidsregio’s de opkomsttijden van de hulpdiensten heeft versoepeld. Het kan simpelweg langer duren tot de brandweer is gearriveerd.

Een Persoonlijk Veiligheids Plan (PVP) kan daarbij behulpzaam zijn.

Het PVP in deze context heeft tot doel om (verminderd zelfredzame) burgers zelfredzamer te maken, en daardoor:

 • Zichzelf en hun directe omgeving beter voor te bereiden op noodsituaties en het voorkomen daarvan (pro-actie, preventie en preparatie);
 • Zelfredzamer te zijn, ofwel zichzelf tijdens noodsituaties in veiligheid te brengen (repressie);
 • De overlevingskansen na noodsituaties te vergroten (nazorg).

De eerste stap is jezelf vragen stellen als:

 • Wat kan ik zelf?
 • Waar heb ik hulp bij nodig?
 • Welke afspraken kan ik maken?
 • Met wie heb ik dit afgesproken?

Het document Persoonlijk VeiligheidsPlan.pdf kan gebruikt worden als richtlijn voor het maken van een eigen plan, zie tevens hieronder voor "Tips en Adviezen"

De brochure 'Mijn huis, mijn burcht' van Vilans beschrijft veelvoorkomende problemen en oplossingen rond veiligheid in huis. U kunt concrete maatregelen vinden om veiligheid te checken en te verbeteren. www.vilans.nl

Zorg er voor dat je de afspraken die je met jezelf en anderen hebt gemaakt ook bij je draagt. Desnoods als ICE (In Case of Emercency) (vertaald: in geval van nood) in je mobiele telefoon. Hulpverleners kunnen dan veel gerichter hulp verlenen als dat noodzakelijk is.

Niet bang maar voorbereid

Wat kunnen verminderd zelfredzame mensen als voorbereiding doen aan de vergroting van hun zelfredzaamheid? Wat moeten familie, buren, mantelzorgers, begeleiders en hulpverleners weten als zij worden geconfronteerd met mensen met een beperking tijdens een noodsituatie?

Wat geldt voor iedereen geldt vanzelfsprekend ook voor mensen met een beperking.

Op de website van Niet Bang Maar Voorbereid staat een vragenlijst. Als verminderd zelfredzame mensen deze vragenlijst invullen, worden zij zich bewust van hun risico’s. Ook krijgen zij een advies over welke maatregelen zij, gezien vanuit hun situatie, kunnen nemen om voorbereid te zijn op mogelijke noodsituaties. Daarnaast kunnen zij zich altijd wenden tot de lokale hulpverlenende instanties (brandweer, politie en GHOR) en de gemeente voor specifieke tips en aanbevelingen om hun zelfredzaamheid te bevorderen. Samengebracht is dit de basis voor hun PVP. Neem dus de verkregen tips en adviezen die voor jou persoonlijk gelden op (en mee) in je PVP !


In Nederland zijn en worden op diverse niveaus inmiddels activiteiten ontplooid die tot doel hebben op de een of andere manier de zelfredzaamheid van burgers te vergroten of om de persoonlijke voorbereiding op een noodsituatie te stimuleren. Een goed voorbeeld is de website jehebtmeerinhuisdanjedenkt van de Hulpverleningsdienst Groningen.

Medische Informatielijst

Naast een juiste persoonlijke identificatie is ook het geven van de juiste informatie over hun beperking een belangrijk middel om de redzaamheid en de redkans te verhogen. Dit kan door de persoonlijke informatie aan te vullen met een Medische Informatie Lijst (MIL). De MIL bevat informatie over de persoonlijke medische gegevens van mensen met een beperking.

De MIL maakt het PVP handzaam, sla het desnoods op in uw telefoon (als ICE (In Case of Emergency)). Het PVP zouden verminderd zelfredzame mensen altijd bij zich moeten dragen en/of vooraf aan familie, bekenden of hulpverleners moeten geven.

Producten

De volgende producten kunt u beschrijven en aanschaffen voor uw Persoonlijk VeiligheidsPlan.

Tips en adviezen

Zie de pagina voor tips, adviezen en aanbelingen omtrent het PVP.

De rol van de gemeente in het kader van een PVP

Al vaker is gesteld dat verminderd zelfredzame mensen gestimuleerd moeten worden om zoveel mogelijk voorbereidende maatregelen te nemen om bij een noodsituatie zichzelf zo veel en zo lang mogelijk te kunnen redden. De gemeente kan daarbij helpen vanuit de 'kanteling' en vanuit hun zorgplicht en in het kader van de WMO.

De Wmo zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en persoonlijk en sociaal redzaam is en blijft. De Wmo is er voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld door ouderdom, chronische ziekte, handicap of psychische problemen. Gemeenten zijn verplicht hun inwoners te compenseren voor deze beperkingen. Iedere gemeente doet dat op haar eigen manier.

Verminderd zelfredzame mensen maken in de regel gebruik van de voorzieningen die hen worden geboden in het kader van de Wmo. Zij zijn dus regelmatig “te gast” op het stads- of gemeentekantoor. Hierdoor is een gemeente bij uitstek de plaats waar mensen met een beperking kunnen worden gestimuleerd, voorgelicht en eventueel geholpen om een PVP samen te stellen. De rol van de gemeente wordt op een aantal manieren ingevuld:

 • Als mensen met een beperking een bezoek brengen aan de gemeente in het kader van de Wmo kan de gemeente hen wijzen op het feit dat, en hoe, ze een PVP kunnen samenstellen. Ambtenaren zouden daartoe een korte opleiding kunnen volgen om deze ondersteuningsfunctie op het juiste moment en de juiste manier te kunnen uitvoeren.
 • Gemeenten kunnen ook voorlichting geven over hoe mensen met een beperking, na het samenstellen van hun PVP, door hulporganisaties zoals brandweer en politie kunnen worden geholpen met het vergroten van hun veiligheid en zelfredzaamheid. Kosten die daaruit voortvloeien kunnen vanuit de Wmo worden vergoed. Gemeenten leggen daartoe het contact met de hulpdiensten.
 • Door regelmatig het Wmo-loket van de gemeente te bezoeken kunnen ambtenaren in samenspraak met de betrokken burger het PVP onderhouden en de PVP’s van hun inwoners te beheren. Deze beheertaak brengt met zich mee dat het PVP ook door de gemeente wordt opgeslagen in een gemeentelijke database.
 • Op verzoek van de hulpdiensten, en enkel na uitdrukkelijke toestemming (vooraf) van de betrokken burger, kan de gemeente de informatie in noodsituaties ter beschikking stellen van de hulpdiensten. Zij kunnen dan gerichter hulp verlenen aan mensen met een beperking (denk daarbij aan evacuaties, ontruimingen, opvang en verzorging e.d.).
 • Gemeenten kunnen het beschikbare instructiemateriaal voor het samenstellen van een PVP onder de aandacht brengen van hun inwoners. Hierdoor worden mantelzorgers, familie en anderen in staat gesteld om mensen met een beperking te helpen bij het samenstellen van een PVP.

De rol van belangenorganisaties

Belangenorganisaties informeren primair hun leden over de nut en noodzaak van het hebben van een PVP. Zij stimuleren hun leden tot het samenstellen van een PVP en kunnen, als zij daartoe goed zijn opgeleid (zie ook opleiding voor gemeenteambtenaren), ook hun leden helpen met het maken van een PVP. Belangrijk is echter ook dat zij vanuit hun rol in de Wmo-raad afspraken maken met de gemeenten over de rol van de gemeenten zoals hierboven beschreven en de werkzaamheden die zij beiden hebben bij het controleren en beheren van de PVP’s. Belangenorganisaties kunnen ook het instructiemateriaal voor het samenstellen van een PVP onder hun leden verspreiden.


De rol van gebouweigenaren

Of het nu een woongebouw is of een kantoor, restaurant of bibliotheek, in geval van nood moeten mensen, ook mensen met een beperking, snel en veilig een gebouw kunnen verlaten. Een gebouwbeheerder, zoals een woningcorporatie, moet uitgaan van alle doelgroepen, en vaak zijn er meer mensen met beperkingen aanwezig dan vantevoren gedacht.

Informatie voor gebouwbeheerders van kantoren en andere publieke gebouwen over maatregelen voor goede uitgankelijkheid voor medewerkers, klanten en bezoekers met beperkingen is te vinden in de brochure 'Veilig het gebouw uit!' van vilans www.vilans.nl.

Informatie voor woningcorporaties en architecten met onder andere bouwtechnische maatregelen voor veilige woningen bij calamiteiten is te vinden in de brochure 'Veilig de woning uit!' van Vilans www.vilans.nl.

Informatie voor zorgorganisaties en de rol van zorgmedewerkers is te vinden in de brochure 'Van ingang tot uitgang' van Vilans www.vilans.nl

De rol van politie en brandweer

Mensen moeten en willen zoveel mogelijk persoonlijk en sociaal redzaam blijven. Ook als het hun persoonlijke en sociale veiligheid betreft. Uitgaande van die gedachte en dat het gedrag van mensen bepalend is voor hun eigen veiligheid, is het verhogen van het veiligheidsbewustzijn van verminderd zelfredzame burgers noodzakelijk. Alleen dan kan bijvoorbeeld de brandveiligheid verbeterd worden. De brandweer en politie kunnen hierbij een prominente rol gaan vervullen. Vanuit hun preventietaak hebben diverse brandweercorpsen al het initiatief genomen om verminderd zelfredzame mensen voor te lichten over manieren om in hun eigen omgeving de brandveiligheid te verhogen en om hen te wijzen op welke manier zij het best zichzelf kunnen redden bij een brand. De gemeente de Bilt vergoedt in het kader van de Wmo de daarbij horende kosten. Landelijk zijn er de laatste jaren veel initiatieven ontstaan onder verschillende noemers als Meer Rood op Straat, Community Safety en Veilig Wonen. Deze initiatieven zijn zeer divers van invulling, maar streven allen het bovengenoemde doel na. Om meer zicht te krijgen op de mogelijkheden en wenselijkheid van (Brand)Veilig Leven in Nederland heeft de NVBR, met subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het project “Veilig Leven, een verkenning naar community safety in Nederland” gestart. Ook de politie heeft met het “Politie Keurmerk Veilig Wonen” invulling gegeven aan hun preventietaak.

De rol van mantelzorgers

Niet iedereen is in staat om zelf een PVP samen te stellen. Sommige mensen moeten daarbij worden geholpen. Mantelzorgers, familie, buren etc. kunnen in een thuissituatie mensen helpen bij het samenstellen van een PVP. Ook actieve WMO-raden kunnen hierbij een belangrijk stimulerende rol spelen. Met het juiste instructiemateriaal, dat wordt verkregen via deze website, de gemeenten en organisaties van belangenbehartigers (w.o. MEE) kunnen mantelzorgers mensen met een beperking, die niet in staat zijn om zelf een PVP samen te stellen, helpen. Bijkomend voordeel is dat ook zij in noodsituaties beter in staat zijn gerichter te helpen.

Epiloog

Een Persoonlijk Veiligheids Plan alléén is niet genoeg. Samenwerking op strategisch, tactisch en operationeel niveau van overheid, hulpdiensten en maatschappelijke organisaties voor het verhogen van de risicoperceptie en voordurende, heldere risicocommunicatie zijn cruciaal om mensen en met name mensen met een beperking zelfredzamer te maken.

Video: Workshop Persoonlijk Veiligheidsplan