R

Uit WIKIvarium
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Naam Omschrijving
Ramp of zwaar ongeval Een gebeurtenis:
  • Waardoor een ernstige verstoring van de openbare veiligheid is ontstaan, waarbij het leven en de gezondheid van vele personen, het milieu, of grote materiële belangen in ernstige mate worden bedreigd of zijn geschaad;
  • Waarbij een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.
Rampbestrijdingsplan Het samenstellen van maatregelen dat voorbereid is voor het geval zich een ramp voordoet die naar plaats, aard en gevolgen voorzienbaar is. Met ‘plaats’ wordt niet slechts één gebied bedoeld, maar ook een object of een traject (spoorweg, weg).

Rampen Identificatieteam

Eenheid van politie met als taak het verlenen van bijstand bij de berging en identificatie van slachtoffers van een ramp.

Rampenbeheersing Het geheel van overheidsmaatregelen inzake het voorkomen en beperken van risico’s die tot rampen en zware ongevallen kunnen leiden, de voorbereiding op de bestrijding van rampen en zware ongevallen, de daadwerkelijke bestrijding en de zorg na rampen. Rampenbeheersing omvat het risicobeleid van de overheid en de rampenbestrijding.
Rampenbestrijding Het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van de veiligheidsregio treft met het oog op een ramp, het voorkomen van een ramp en het beperken van de gevolgen van een ramp.

Rampenplan

Een organisatieplan waarin in algemene zin is aangegeven hoe in geval van een ramp of een dreigende ramp gehandeld dient te worden, zodat de ramp doelmatig bestreden kan worden.

Rampenzender Regionale radiozender die de overheid gebruikt om u te informeren ten tijde van een ramp of crisis.
Rampgebied Deel van het Nederlands grondgebied waarvoor buitengewone omstandigheden in de zin van de rampenwet zijn afgekondigd.
Rampterrein Het door de opperbevelhebber aangewezen gedeelte van een gemeente waarbinnen bijzondere regimes gelden ten aanzien van de handhaving en het herstel van openbare veiligheid en openbare orde.
Ramptype Een categorie van mogelijke rampen, die qua soort effecten en qua ontwikkeling in de tijd op elkaar lijken.
Reddingscapaciteit Het aantal gewonden dat per uur kan worden bevrijd/geborgen.
Regionaal Adviseur Gevaarlijke Stoffen / Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen

RAGS/ROGS Deskundige (van de regionale brandweer) op het gebied van het optreden en bij aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

Regionaal (Gas)meetplan Voorbereid plan voor het uitvoeren van metingen door meetploegen van de Waarschuwings- en Verkenningsdienst van de brandweer. De uitvoering vindt plaats onder leiding van de WVD-deskundige / Leider Meetplanorganisatie.

Regionaal Beleidsteam

Het door de coördinerend bestuurder samengesteld orgaan dat hem bijstaat bij zijn coordinerende en bijstand regelende taak in de bestrijding van rampen en zware ongevallen.

Regionaal Coördinatie Centrum (RCC)

De plaats waar de (coördinerend) burgemeester en zijn regionale rampenstaf, inclusief de leider operationeel team, zijn ondergebracht.

Regionaal Geneeskundig Functionaris (RGF)

Hoogst leidinggevende en ambtelijk eindverantwoordelijk functionaris binnen de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Tevens de functionaris die in gevallen van rampen of zware ongevallen leiding geeft aan de binnen de GHOR-keten samenwerkende zorginstellingen. Heeft zitting in het regionaal beleidsteam.

Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen

Deskundige van de Regionale Brandweer op het gebied van het optreden bij aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Hij adviseert over veilige hulpverlening en bronbestrijding aan het commando ter plaatse.

Regionaal Operationeel Team Een team van vertegenwoordigers van de betrokken diensten/organisaties dat onder leiding van de Leider Operationeel Team, dan wel zijn plaatsvervanger, een gecoördineerde uitvoering van de rampenbestrijding bevordert.
Repressie Het daadwerkelijk bestrijden van onveiligheid en het zorgen voor de daarbij behorende hulpverlening.
Repressieve maatregelen Beveiligingsmaatregelen, gericht op het beperken van de schade bij het optreden van een schadelijke gebeurtenis.
Risicobeleid Het geheel van overheidsmaatregelen gericht op het voorkomen en beperken van risico’s die kunnen leiden tot rampen en zware ongevallen.
Risicocommunicatie Het communiceren over de kans op het plaatsvinden van een noodsituatie en de mogelijke gevolgen daarvan, wordt risicocommunicatie genoemd. Een belangrijk punt hierbij is dat het communicatie betreft vóórdat er daadwerkelijk iets gebeurt.
Risicoklasse- indeling Inbraak voor goederen Een hulpmiddel voor het bepalen van het inbraakgevaar en voor het nemen van de daarvoor noodzakelijke preventieve maatregelen. De bepaling van de risicofactor geschiedt aan de hand van risicopunten die aan het object worden toegekend.
Risico-objecten Objecten en activiteiten die in het bijzonder kwetsbaar zijn in risicovolle situaties, alsmede kwetsbare objecten zoals ziekenhuizen.
Risicoperceptie Risicoperceptie is de individuele intuïtieve beoordeling van zowel de kans van optreden van een noodsituatie als de eraan verbonden factoren (Ministerie van Verkeer en Waterstaat & Rijkswaterstaat, 2004).

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ