Regionaal crisisplan 'bevolkingszorg'

Uit WIKIvarium
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Bevolkingszorg

Gemeenten spelen een belangrijke rol tijdens en na een crisis. De gemeente is verantwoordelijk voor een aantal processen, die gezamenlijk vallen onder ‘bevolkingszorg’.

In het referentiekader regionaal crisisplan staat een organogram van de verschillende taken. Hieronder staat een kopie van het organogram en de bijbehorende functies.


Organogram bevolkingszorg


ACBV - Algemeen Commandant

De Algemeen Commandant Bevolkingszorg (ACBV) is hoofd van het Actiecentrum Bevolkingszorg en bevoegd en verantwoordelijk voor het integraal plannen en monitoren van de grootschalige en bijzondere bevolkingszorg in het algemeen. Bij opschaling naar GRIP2 of hoger, is de ACBV lid van het Regionaal Operationeel Team (ROT).

HCOM - Hoofd Communicatie

Het Hoofd Communicatie is hoofd van de taakorganisatie Communicatie en procesverantwoordelijk voor het behalen van de operationele prestaties op het terrein van de persvoorlichting, publieksvoorlichting en verwanteninformatie.

HPZ - Hoofd Publieke Zorg

Het Hoofd Publieke Zorg is hoofd van de taakorganisatie Publieke Zorg en procesverantwoordelijk voor het behalen van de operationele prestaties op het terrein van de opvang, primaire levensbehoeften en uitvaartverzorging. In beginsel is het hoofd PZ ook procesverantwoordelijk voor het behalen van operationele prestaties op het terrein van de verplaatsing mens en dier, milieubeheer, ruimtebeheer en bouwbeheer. Indien de Algemeen Commandant dit in verband met de span of control van het Hoofd PZ noodzakelijk acht, kan worden opgeschaald naar een afzonderlijke taakorganisatie Evacuatie en /of Omgevingszorg.

HON - Hoofd Ondersteuning

Het Hoofd Ondersteuning is hoofd van de taakorganisatie Ondersteuning binnen het Actiecentrum Bevolkingszorg en procesverantwoordelijk voor de intake en inzet van capaciteit voor heg op de juiste tijd, juiste plaats en in de juiste kwaliteit en kwantiteit leveren van personele en facilitaire voorzieningen ten behoeve van de grootschalige en bijzondere bevolkingszorg en andere relevante afnemers binnen de regionale crisisorganisatie.

HIN - Hoofd Informatie

Het Hoofd Informatie is hoofd van de taakorganisatie Informatie binnen het Actiecentrum Bevolkingszorg en procesverantwoordelijk voor de intake en inzet van capaciteit voor het op de juiste tijd, juiste plaats en in de juiste kwaliteit en kwantiteit leveren van informatievoorzieningen ten behoeve van de grootschalige en bijzondere bevolkingszorg en andere relevante afnemers binnen de regionale crisisorganisatie.

LC links - Logistiek Coördinatie Communicatie

Functioneel koppelvlak voor de coördinatie van vraag (intake) en aanbod (inzet) in personele en facilitaire voorzieningen ten behoeve van het inrichten en uitvoeren ban processen op het terrein van (risico en crisis) communicatie.

IC links - Informatiecoördinatie Communicatie

Functioneel koppelvlak voor de coördinatie van vraag (intake) en aanbod (inzet) in informatievoorzieningen ten behoeve van het inrichten en uitvoeren van processen op het terrein van (risico en crisis) communicatie.

Lc rechts - Logistieke Coördinatie Publieke Zorg

Functionele koppelvlak voor de coördinatie van vraag (intake) en aanbod (inzet) in personele en facilitaire voorzieningen ten behoeve van het inrichten en uitvoeren van processen op het terrein van publieke zorg.

Ic rechts - Informatiecoördinatie Publieke Zorg

Functioneel koppelvlak voor de coördinatie van vraag (intake) en aanbod (inzet) in informatievoorzieningen ten behoeve van heat inrichten en uitvoeren van processen op het terrein van publieke zorg.

PERS - Persvoorlichting

Maatregelen ten aanzien van persvoorlichting. Informatieverstrekking en woordvoering naar de media door bijvoorbeeld persberichten en persconferenties.

PUBV - Publieksvoorlichting

Maatregelen ten aanzien van publieksvoorlichting. Informatieverstrekking en eventueel waarschuwing van de bevolking door bijvoorbeeld "eigen" uitzendingen op de rampenzender en bewonersbrieven. Ook gebruik van het sirenenet (WAS).

VI – Verwanten Informatie

Maatregelen ten aanzien van verwanteninformatie aan verwanten van slachtoffers/getroffenen. Het verstrekken van informatie vindt plaats in nauw overleg met de teamleider CRIB, na verificatie van de gegevens en na toestemming van bevoegd gezag.

VMD - Verplaatsen Mens en Dier

Maatregelen ten aanzien van het verplaatsen cq evacueren van mens en dier. Bijvoorbeeld de organisatie en uitvoering van de evacuatie van een bepaald gebied.

OP - Opvang

Maatregelen ten aanzien van opvang van getroffenen, waaronder ontheemden. Bijvoorbeeld het inrichten van een sporthal als opvanglocatie.

PLB - Primaire Levensbehoeften

Maatregelen ten aanzien van het voorzien in primaire levensbehoeften. Hieronder wordt onder meer verstaan: voedsel, kleding, medicijnen, drinkwater, gas en elektriciteit. Bijvoorbeeld bij langdurige uitval van de nutsvoorzieningen.

UV - Uitvaartverzorging

Maatregelen ten aanzien van bijzondere uitvaartverzorging. In geval van grote aantallen slachtoffers zorgen voor de mogelijkheid tot (gemeenschappelijke) rouwverwerking, herdenkingsdiensten, stille tochten en uitvaartdiensten. Slechts in uitzonderlijke gevallen bij grote aantallen doden zal men ook belast zijn met het organiseren van de (nood-) begrafenis en ter aarde stellen.

MB - Milieubeheer

Het nemen van maatregelen met als doel het milieu te beschermen. Hieronder vallen toezichts- en handhavingstaken maar ook afvaltaken (waaronder het inzamelen van besmette waren). En andere taken op het gebied van de Wet Bodembescherming en de Wet Luchtkwaliteit.

RB - Ruimtebeheer

Het nemen van maatregelen op het gebied van het beheer van de openbare ruimte van de gemeente. Het betreft taken op het gebied van openbare verlichting, riolering, wegen, groen ed.

BB - Bouwbeheer

Het nemen van maatregelen op het gebied van het beheer van gebouwen. Het gaat hierbij om toezichts- en handhavingstaken op het gebied van de bouwregelgeving, maar ook om het beheer ban monumenten, cultureel erfgoed, openbare gebouwen, kunstwerken ed. Met als doel een veilige en gezonde bebouwde omgeving te waarborgen.

BO.RM - Backoffice Recourcemanagement

Backoffice voor de intake en inzet van ondersteunend werk, gericht op het op de juiste tijd, juiste plaats en inde juiste kwaliteit en kwantiteit (ver)werven, verwerken en leveren van personele en facilitaire voorzieningen ten behoeve van de grootschalige en bijzondere bevolkingszorg.

BO - Bestuursondersteuning

Maatregelen ten aanzien van de bestuursondersteuning. Facilitaire en personele ondersteuning van het bestuur, waaronder bijvoorbeeld juridische, financiële en protocollaire zaken.

NaFa - Nafase

Maatregelen ten aanzien van de preparatie op de zogenaamde nafase; het inrichten van een (project-) organisatie voor het behalen van bepaalde prestaties cq continueren daarvan, gericht op de specifieke behoefte aan nazorg bij de slachtoffers. Deze organisatie bouwt op naarmate de crisisbeheersingsorganisatie afschaalt. Nazorg wordt geboden in nauw overleg met een adviseur van de Psychosociale Hulpverlening bij Rampen en Ongevallen (PSHOR).

BO.IM - Backoffice Informatiemanagement

Backoffice voor de intake en inzet van ondersteunend werk, gericht op het op de juiste tijd, juiste plaats en in de juiste kwaliteit en kwantiteit (ver)werven, verwerken en leveren van personele en facilitaire voorzieningen ten behoeve van de grootschalige en bijzondere bevolkingszorg.

CRIB - Centraal Registratie- en Informatie Beheer

Maatregelen ten aanzien van het registreren van de getroffenen. Het verwerven, verwerken, veredelen en verstrekken van de via dit proces verkregen informatie vormt belangrijke input voor het sturend, uitvoerend en ondersteunend (advies) werk binnen de regionale crisisorganisatie.

CRAS - Centrale Registratie Afhandeling Schade

Maatregelen ten aanzien van het registreren van de schade aan personen en zaken. Het verwerven, verwerken, veredelen en verstrekken van de via dit proces verkregen informatie vormt belangrijke input voor het sturend, uitvoerend en ondersteunend (advies) werk binnen de regionale crisisorganisatie.