S

Uit WIKIvarium
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Naam Omschrijving
Sectie De vertegenwoordiging van een dienst, organisatie, discipline of hoofdactiviteit in een operationeel team of commando rampterrein.
SIGMA

Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie, bestaande uit 8 vrijwilligers van het Nederlandse Rode Kruis, die voor medische ondersteuning bij rampen en calamiteiten kunnen worden ingezet. Opereert onder leiding van het hoofd gewondennest meestal een ambulanceverpleegkundige.

Sleutelplan In dit plan wordt bepaald tot welke ruimtes personen in het gebouw toegang hebben. Met de sleutel die zij krijgen hebben zij alleen toegang tot die ruimtes.
Situatierapport (SITRAP) Een bondig rapport van de operationele en verzorgingstoestand dat periodiek op eigen initiatief aan de hogere eenheid wordt verstrekt. Het bevat veranderingen sinds het vorige rapport of de mededelingen ‘geen veranderingen’, eventueel via een oleaat waarop een (relevant) gedeelte van een kaart is overgetrokken.
Sociale veiligheid Situatie waarin iemand zich vrij voelt van agressie, geweld of andere dreigingen die de veiligheid kunnen aantasten.
Stil alarm Bij een stil alarm worden de alarmsignalen door de PAC (Particuliere Alarm Centrale) in ontvangst genomen, zonder dat degene die het alarm veroorzaakt heeft daarvan op de hoogte is.
Stuurgroep Nafase [NB Alleen als gemeente voor deze structuur kiest]

De beleidsmatige en strategische aspecten in het kader van de nazorg worden ter besluitvorming voorgelegd aan de Stuurgroep Nafase. De Stuurgroep vormt met andere woorden het primair besluitvormende orgaan dat de beleidsmatige en strategische besluiten in het kader van de nazorg op zich neemt. In de Stuurgroep vervult de burgemeester de voorzittersrol. De directeuren van de betrokken gemeentelijke diensten kunnen lid zijn van de Stuurgroep, alsmede de verantwoordelijke wethouders en een projectdirecteur. Tevens wordt een voorlichter toegevoegd aan de Stuurgroep.

Subjectieve veiligheid Het veiligheidsgevoel, de mate waarin iemand zich veilig voelt.
Systeemeigenaar

Beheerder/eigenaar van een bedrijf, installatie of ander systeem. Bijvoorbeeld Rijkswaterstaat (o.a. vaar- en verkeerswegen), waterschap] / hoogheemraadschap (o.a. dijken), Nederlandse Spoorwegen, nutsbedrijf.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ