V

Uit WIKIvarium
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Naam Omschrijving
Veiligheidsberaad De voorzitters van de veiligheidsregio's gezamenlijk
Veiligheidsketen Alle aspecten die op de crisisbeheersing van toepassing zijn. De veiligheidsketen bestaat uit 5 stappen:
  1. Proactie; het structureel voorkomen van onveiligheid en van risicovolle situaties. Vanuit veiligheidsoptiek invloed uitoefenen op het maken van ruimtelijke plannen.
  2. Preventie; het voorkomen en beperken van oorzaken van onveiligheid door preventieve (overheids)maatregelen.
  3. Preparatie; het daadwerkelijk voorbereiden op de crisisbeheersing door middel van planvorming, opleiden en oefenen.
  4. Repressie; het daadwerkelijk beheersen van de crisis en het zorgen voor de daarbij behorende hulpverlening.
  5. Nazorg; alles wat nodig is om zo snel mogelijk terug te keren tot de normale, dagelijkse verhoudingen.

Veiligheidsregio

Een veiligheidsregio is een gebied in Nederland waarin wordt samengewerkt door verscheidene besturen en diensten ten aanzien van taken op het terrein van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en handhaving van de openbare orde en veiligheid. Nederland kent 25 veiligheidsregio’s. De samenwerking is gegrond op de Wet Veiligheidsregio's.

Veiligheidszone

Een gebied rond het rampterrein dat de politie in staat stelt het rampterrein af te zetten/schermen.

VerbindingsCommandowagen (VC) Voertuig van waaruit de coördinatie van de inzet geregeld wordt.
Verkeerscirculatieplan Het document waarin het gebruik van wegen binnen een bepaald gebied wordt geregeld. Het plan bevat onder meer gegevens over wegen en bruggen, voorgeschreven routes en circulatie, kritieke punten. Het plan wordt voor zover nodig uitgegeven als bijlage bij een operationele opdracht.
Verminderde zelfredzaamheid Betreft het onvermogen van burgers om zichzelf en anderen te helpen in voorbereiding op, tijdens en na een crisis.
Verstandelijke beperking Iemand met een verstandelijke beperking heeft een aanzienlijk aantal beperkingen in het functioneren. Iemand moet aantoonbaar een intellect hebben onder het gemiddeld niveau.

Tegelijkertijd moet er sprake zijn van beperkingen in twee of meer vaardigheden: ... (lees verder)

Versterking Aanvullend potentieel uit eigen dienst.
Verzamelplaats Dat is de plaats waar pelotons en compagnieën geformeerd kunnen worden alvorens ze in colonneverband naar de andere (hulpvragende) regio gaan.
Verzamelplaats gewonden Een plaats waar gewonden bijeenbracht worden, waar door georganiseerde hulpverleners een voortgezette triage plaatsvindt, ten behoeve van het bepalen van de behandel- en vervoersurgentie, levensreddende en stabiliserende behandelingen worden verricht en waar zij gereed gemaakt worden voor verder vervoer naar een ziekenhuis.
Verzorgingsplaats Op deze plaats kunnen alle eenheden zich terugtrekken alvorens ze naar huis terugkeren.
Vijfhoek

De gezagsdriehoek van de politie (zie aldaar) wordt aangevuld met de RGF en de regionaal commandant brandweer.

Voorlichtingscentrum Plaats waar tijdens de rampenbestrijding zoveel mogelijk in geconcentreerde vorm aan publiek en media informatie wordt geboden over de stand van zaken en het verloop van de rampenbestrijding.
Voorwaarschuwing Een voorzorgsmaatregel, inhoudende het in staat van paraatheid brengen van de gemeentelijke parate en niet-parate diensten, om na opdracht daartoe ogenblikkelijk volledig te kunnen gaan functioneren.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ